Членство

Здравейте. Благодарим Ви, че желаете да се присъедините към Единна Народна Партия.

За да станете член на ЕНП, е необходимо да изпратите заявление до централата на партията в София, ако в населеното място, където живеете, няма учреден клуб на партията. Текста на заявлението може изтеглите от тук

Електронният адрес, на който можете да изпратите заявлението, е: contact@enp.bg.

Ако на вашия компютър нямате конфигуриран е-мейл клиент (например Outlook Express), ви препоръчваме да копирате е-мейл адреса и да изпратите своето заявление от личната си пощенска кутия.

Телефон за контакти: 0884 995 209.

Прилагаме ви частта от устава на ЕНП, в която се описват процедурите за придобиване на членство.

Желаем Ви успехи в бизнеса и живота.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 30. (1) Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, може да бъде член на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

(2) Членството в ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ е доброволно.

(3) Доброволец може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който не е член на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 31. (1) Членството в ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ се придобива след подадено заявление до избран от кандидата местен клуб и след одобряването му от клуба. За одобрение се счита, ако в 15 дневен срок след обявяването му на заседание на клуба, не са постъпили писмени възражения от членовете на клуба.

(2) При постъпили възражения кандидатурата се подлага на гласуване на следващото заседание на местния клуб и решението се приема с обикновено мнозинство. В този случай членството възниква след решението на местния клуб.

(3) При отказ кандидатът може да обжалва решението на местния клуб пред Контролния съвет в едномесечен срок след получаване на отказа.

(4) Решението на Контролния съвет не подлежи на обжалване.

(5) Председателят на местния клуб изпраща информация за приемане на нов член на председателя на общинската организация, който вписва новия член в общинския партиен регистър.

(6) Учредителите на ЕНП стават членове на партията с факта на участието си в Учредителното събрание /Конгрес/.

Чл. 32. (1) Членството в ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  се прекратява:

1. Доброволно – с едностранно писмено заявление, отправено до председателя на местния клуб или общинската организация, който вписва напускането в общинския партиен регистър;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;

3. с изключването му – по решение на Контролния съвет, когато извършва действия, с които уврежда интересите на партията или нарушава устава и политиката на партията;

4. при отпадане – когато не заплаща членски внос повече от една година.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 33. (1) Всеки член на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ има право:

  1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на партията в съответствие с този устав;
  2. да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения за провеждане на политиката и дейността на ЕНП;
  3. да бъде информиран за дейността на местните и централните органи на ЕНП;
  4. да участва лично, когато се обсъжда неговото партийно положение и дейност;
  5. да прекратява членството си по собствено желание;

Чл. 34. (1) Членовете на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ са длъжни:

  1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на ЕНП;
  2. да участват в дейността на партията, в предизборни кампании и да работят за осъществяване на принципите и политиката й;
  3. да издигат авторитета на партията, да не извършват действия и бездействия, които противоречат на принципите на партията и я злепоставят;
  4. да заплащат редовно членски внос, определен от Националния партиен съвет.

Чл. 35. Доброволците не плащат членски внос и не са задължени да спазват Устава на партията. Те имат право по свое желание да участват във всички събития, организирани от местните организации на партията. Желаещите да се регистрират като доброволци на партията попълват единствено анкетна карта.